Serwis

Jak działa nasz serwis?

 • Ponad 90% napraw realizujemy w 4 dni robocze wliczając w to czas potrzebny na transport urządzenia do i z serwisu,
 • Na każde 100 sprzedanych maszyn, średnio jedynie 3,5 wraca do nas w celu naprawy. Tak więc stosunek urządzeń wychodzących z magazynu do wracających w celu naprawy gwarancyjnej dla marki Gröne nie przekracza 3,5%,
 • Staramy się podchodzić do każdej naprawy indywidualnie. Dobra wola wobec klienta to nasz znak rozpoznawczy.
 • Serwis działa w trybie door-to-door jakkolwiek równie dobrze maszyny możesz dostarczyć do punktu handlowego, w którym zostały zakupione. Zrób tak jak Tobie najwygodniej,
 • Przegląd maszyny w ramach gwarancji, oraz jej transport do i z serwisu w ramach gwarancji otrzymujesz gratis,
 • Udzielamy 24 miesięcy gwarancji konsumentom i profesjonalistom bez dodatkowych procedur rejestracyjnych.

Warunki gwarancji

KAEM Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą: ul. Rzemieślnicza 14, 62-081 Baranowo k. Poznania udziela na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych niniejszym dokumentem.

Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wprowadzonych na rynek przez KAEM Sp. z o.o. Sp. K.

Termin udzielonej gwarancji wynosi:

 • 24 miesięcy od dnia zakupu;
 • w przypadku sprzedaży konsumenckiej, tj. udokumentowanej paragonem, jako dowodem zakupu - 24 miesiące od dnia zakupu;
 • w przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.

Gwarancja będzie respektowana po dostarczeniu przez Klienta:

 • oryginalnej, czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 • reklamowanego wyrobu z oryginalną i czytelną tabliczką znamionową;
 • w szczególnych przypadkach (np. brak adnotacji o dacie sprzedaży) dowodu zakupu reklamowanego urządzenia.

Karta gwarancyjna jest wypełniona prawidłowo, jeżeli zawarto na niej w sposób czytelny:

 • nazwę wyrobu i jego numer fabryczny;
 • datę sprzedaży
 • dane kontaktowe punktu sprzedaży i nabywcy maszyny.

Warunkiem uznania gwarancji na zasadach wynikających z niniejszego dokumentu jest:

 • użytkowanie objętego gwarancją urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia;
 • powstanie uszkodzenia wskutek istnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania reklamowanego urządzenia.

Gwarantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (nieodpłatna naprawa, wymiana produktu na nowy lub odstąpienie od umowy).

W przypadku uznania reklamacji - okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

Reklamowane urządzenie wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do punktu handlowego, w którym dokonano zakupu lub przesłać w odpowiedni sposób zabezpieczone na czas transportu do Centralnego Serwisu marki Grӧne w Baranowie, za pośrednictwem firmy transportowej obsługującej KAEM Sp. z o.o. Sp. K. Dane firmy transportowej obsługującej przesyłki serwisowe: udostępniane każdorazowo na życzenie klienta przez serwis centralny KAEM.

Dane kontaktowe:

KAEM Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Rzemieślnicza 14, 62-081 Baranowo k. Poznania

[email protected]
tel.: +48 61 816 30 05
fax: +48 61 816 30 50

W przypadku uznania reklamacji koszt dostarczenia wyrobu do serwisu ponosi Gwarant.

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń zgłoszonych po okresie gwarancyjnym;
 • urządzeń naprawianych lub przerabianych przez osoby nieuprawnione;
 • uszkodzeń powstałych z winy użytkownika
 • uszkodzeń wynikłych z wpływu otoczenia i niewłaściwego składowania urządzenia;
 • uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z wpływu ciał obcych;
 • uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia np. zacięcia elementów, zaklejenia elementów mechanicznych farbą;
 • uszkodzeń wynikłych ze stałego przeciążenia urządzenia (przegrzanie uzwojeń silnika);
 • uszkodzeń powstałych wskutek eksploatowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z przepisami prawa lub zasadami BHP albo też użycia niezgodnie z instrukcją obsługi;
 • normalnego zużycia części związanych z eksploatacją urządzenia o swojej skończonej trwałości, np. szczotek węglowych, osprzętu, pasków napędowych, oleju, itp.;
 • napraw polegających na regulacji, przeciętych lub uszkodzonych przewodów zasilających;
 • roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;
 • uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego doboru urządzenia;
 • uszkodzeń i niewłaściwej pracy spowodowanych eksploatacją przy niewłaściwych parametrach zasilania.

Gwarancja ma charakter umowny i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.

Kupujący powinien zażądać od Sprzedawcy wydającego towar, na który udzielana jest gwarancja sprawdzenia zgodności oznaczeń znajdujących się na tym towarze z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz sprawdzenia stanu umieszczonych na towarze zabezpieczeń.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z: niezgodności towaru z umową (w przypadku Konsumentów dokonujących zakupu w celu nie związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wzór poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej


Serwis gwarancyjny:

Michał Górka, [email protected]

T/     +48 605 505 065

Specjalista ds. Agregatów malarskich:

Paweł Wołoszczuk, [email protected]

T/     +48 505 261 891

F/     +48 61 816 30 51

Poznaj GRÖNE

Ponad 300 miejsc dystrybucji

Znajdź dystrybutora